Izvajanje del na pokopališčih

Dela na pokopališču se lahko opravljajo le s soglasjem upravljavca pokopališča.

Najemnik grobnega prostora mora za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča pridobiti pisno soglasje upravljalca, za kar mora izpolniti

Vlogo za pridobitev soglasja za izvajanje kamnoseških del

K vlogi mora predložit skico z dimenzijami in opisom del ureditve groba. Za morebitne kršitve je pristojen medobčinski inšpektorat.

Izvajalec kamnoseških del je v skladu s soglasjem dolžan priglasiti vsa dela najmanj 3 dni pred načrtovanim izvajanjem del. Odpadni in odvečni material je potrebno sproti odstraniti s pokopališča na deponijo. Pri delih se ne sme posegati v sosednji grob.

Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti termin izvedbe del. Priglasitev lahko posredujete na elektronski naslov pogrebna.sluzba@kostak.si. Kakršen koli drug poseg na grobnem prostoru (izkopi grobnih prostorov in vgrajevanje žarnih niš) je strogo prepovedan.

Stroški izdaje soglasja se zaračunajo po veljavnem

Ceniku pokopaliških storitev Občine Krško