Upravljanje pokopališč

Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, oddajo grobov v najem, 
vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

Upravljamo z naslednjimi pokopališči:

 • pokopališče Brestanica in Gorica pri Brestanici (KS Brestanica, KS Rožno-Presladol); 
 • pokopališče Koprivnica (KS Koprivnica); 
 • pokopališče Kostanjevica na Krki in Oštrc (Občina Kostanjevica na Krki); 
 • pokopališče Krško (KS Dolenja vas, KS Gora, KS mesta Krško, KS Spodnji Stari 
  Grad); 
 • pokopališče Leskovec (KS Leskovec pri Krškem, KS Krško polje, KS Senuše, KS 
  Veliki Podlog); 
 • pokopališče Podbočje (KS Podbočje); 
 • pokopališče Raka (KS Raka); 
 • pokopališče Senovo in pokopališče Stranje (KS Senovo); 
 • pokopališče Veliki Trn (KS Veliki Trn); 
 • pokopališče Zdole (KS Zdole).

 Uporabniki storitev »urejanja in vzdrževanja« so najemniki grobnih prostorov.

Grob odda v najem upravljalec pokopališča na podlagi pogodbe o najemu grobnega prostora. Najemniki grobnega prostora so praviloma svojci pokojnika ali njegovi zakoniti zastopniki oziroma tiste osebe, ki jih kot take določa zakon oziroma drugi predpisi.

Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino po sprejetem

Ceniku letnih najemnin za grobne prostore

V primeru odpovedi pogodbe izpolnite obrazec

Odpoved najema grobnega prostora.

Pri odpovedi mora najemnik odstraniti nagrobno obeležje. Grobnino pa je potrebno plačati do konca poteka mirovalne dobe.

Najem grobnega prostora se lahko prekine tudi v naslednjih primerih: 

 • če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
 • če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne 
  pogodbe;
 • ob opustitvi pokopališča;
 • kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.

Storitev vzdrževanja pokopališč obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela.

Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov. Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela. Storitve pogrebnega moštva zagotavlja upravljavec pokopališča.