Pogreb

Izguba bližnjega prinaša izjemno bolečino, praznino in veliko spremembo v našem življenju. Ti trenutki so najtežji in napolnjeni z žalostjo. Mnogokrat so besede tiste, v katerih najdemo uteho ter tolažbo. Naše poslanstvo je, da vam pomagamo v teh najtežjih trenutkih in uredimo vse potrebne formalnosti glede pogrebne slovesnosti in po svojih najboljših močeh pripravimo najlepše slovo od pokojnika na njegovi zadnji poti.

Navajamo nekaj koristnih napotkov, ki so vam lahko v pomoč. 

Oblika pogreba

Na vseh pokopališčih v Mestni občini Krško in Občini Kostanjevica na Krki je možen pokop z žaro ali krsto. Na pokopališču Krško pa je možen tudi raztros upepeljenih ostankov pokojnika na posebnem prostoru.

Kako je s plačilom pogreba?

Naročnik pogrebnih storitev prejme račun po pošti v roku 8 dni od opravljene storitve. Račun lahko poravna na blagajni obračuna komunalnih storitev na sedežu družbe, in sicer brez dodatnih stroškov provizije. Prav tako se lahko dogovori o možnosti plačila na obroke brez obresti.

 • Pogrebnina in posmrtnina

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta obliki izredne denarne socialne pomoči, ki jih upravičenci lahko uveljavljajo v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca. Upravičenci so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali tisti, katerih dohodek ne presega zakonsko določenega cenzusa. Vlogo pa naročnik pogreba odda na Centru za socialno delo. V primeru uveljavljanja pravice je potrebno k vlogi priložiti dokazilo o smrti, v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine pa tudi predračun stroškov pogreba oziroma račun za opravljeni pregled.

Višina posmrtnine znaša 421,89 EUR in pogrebnine 843,78 EUR.

Več informacij pa najdete na spletni povezavi:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/pogrebnina_in_posmrtnina/

 • V primeru smrti na domu je potrebno obvestiti urgentno službo zdravstvenega doma na 07 48 80 200 zaradi pregleda pokojnika, dežurni zdravnik nato izda poročilo o vzroku smrti in prijavo smrti. 
 • Priporočljivo je, da svojci pred prihodom zdravnika pripravijo pokojnikov osebni dokument in zdravstveno izkaznico.
 • Po izdaji zdravniške dokumentacije o smrti pokličite Pogrebno pokopališko službo na 07 48 17 227 ali na 041 615 341, da se dogovorimo o prevzemu pokojnika.
 • V primeru smrti v bolnišnici, domu starejših občanov ali drugih javnih zavodih se na našo pogrebno službo obrnete po prejemu obvestila s strani navedenih ustanov.

Po prejemu obvestila o smrti z naročnikom uskladimo termin sprejema, ki se opravi v pisarni Pogrebne in pokopališke dejavnosti na Leskovški cesti 2a, v Krškem. 
S seboj morate prinesti dokumente, ki so potrebni za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve: 
 

 1. osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
 2. potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu v primeru smrti na domu,
 3. fotografijo pokojnika,
 4. za prevoz v tujino je obvezen potni list, mi pa poskrbimo za posmrtni potni list in mednarodne mrliške liste in
 5. vaš osebni dokument za naročilo storitve.

V sprejemni pisarni se dogovorimo o pogrebni svečanosti in drugih željah naročnika :

 • o kraju, datumu in uri pogrebne svečanosti,
 • o vrsti pogrebne svečanosti (klasični, žarni pokop ali raztros),
 • o grobnem prostoru ter sklenitvi pogodbe za najem grobnega prostora,
 • o izbiri pogrebnega materiala (krste ali žare),
 • o objavi osmrtnic (na naši spletni strani, oglasnih deskah),
 • o ureditvi mrliške vežice (cvetje, fotografija itd.) in
 • o prvi ureditvi grobnega prostora po pokopu.

Naročniki lahko izbirate med naslednjimi načini izvedbe pogrebne svečanosti:

 • v ožjem družinskem krogu (tihi pokop),
 • anonimni pokop,
 • javna pogrebna svečanost kot civilni ali kot verski obred.

Pokop posmrtnih ostankov pokojnega se lahko opravi kot:

 • pokop pokojnega v grob v krsti ali žari,
 • raztros upepeljenih ostankov pokojnega, ki bo na raztrosnem prostoru v Krškem mogoč v letu 2018.

Pokojnike, ki bodo upepeljeni, oblečemo v obleko za upepelitev, ki je iz ekoloških materialov in ne daje škodljivih emisij za okolje ob upepelitvi. V primeru klasičnega pokopa pa lahko svojci prinesejo obleko za pokojnika. Svojcem priporočamo, da se pred naročilom pogreba pogovorijo o načinu pogreba oziroma pokopa (krsta, žara). V primeru, da bo navzoč predstavnik verske skupnosti, se morajo svojci uskladiti z duhovnikom v župniji, v kateri bo pokopan. Naročnik mora urediti morebitno sodelovanje različnih društev na pogrebni slovesnosti (pevci, godba, gasilci, ...). Vsakemu pa lahko posredujemo dodatne informacije o izvajalcih.

V kolikor svojci oziroma naročnik pogreba izrazi željo po slovesu od pokojnika pred upepelitvijo, pokojnika uredimo in omogočimo slovo. Po pogrebu uredimo grobni prostor. V obdobju desetih ali štirinajstih dni odstranimo cvetje z grobnega prostora.